Privacy-informatie - Algemeen reglement voor de bescherming van persoonsgegevens - “Reglement”

De firma Ducati Motor Holding S.p.A (“Ducati”), de verwerker, informeert u over het onderstaande m.b.t. de verwerving van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 13 van het EU-reglement 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Reglement”). 

1. Doel van de behandeling en gevolgen wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt

Ducati verwerkt de persoonsgegevens die door u verstrekt worden op het moment dat u zich registreert op onze website [ https://www.ducati.com/be/nl/home] (“Website”) en in de speciale delen ervan, de gegevens die verstrekt worden tijdens evenementen, beurzen en manifestaties die door Ducati georganiseerd zijn of waar Ducati aan deelneemt en de gegevens die verzameld worden gedurende uw interactie met Ducati, waaronder de gegevens over de door u verrichte aankopen. 

Onder de verkoop en interactie met Ducati vallen ook de activiteiten die plaatsvinden in de verkooppunten en online, d.w.z. het beheren van uw interactie met onze websites en onze mobiele en internetapplicaties (de inschrijving voor websites/apps en online initiatieven, zoals nieuwsbrieven, mailinglijsten, evenementen, prijsvragen en promoties) en, op aanvraag, de aanbieding van informatie/materialen. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

a) Doeleinden die nodig zijn voor het beheer van de klantenrelatie

Ducati verwerkt uw persoonsgegevens voor het beheren van uw inschrijving en interactie met de website en om u de gevraagde producten en services te kunnen leveren. Ducati verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden: De registratie en geautenticeerde toegang tot de website; het beantwoorden van uw verzoek voor informatie en/of materialen, het leveren van door u aangevraagde producten, services en assistentie en de aanverwante aftersales services (bijv. garantie), m.i.v. de behandeling die nodig is om uw elektronische ondertekening van de contractuele documentatie (met een grafische handtekening op een tablet) te beheren; de correcte uitvoering van de met u aangegane contractuele plichten of de plichten die, op uw aanvraag, aan de precontractuele activiteiten verbonden zijn, ook met de overdracht van gegevens door Ducati aan het verkoopnetwerk (d.i. dealers) of derden die contractueel aan Ducati verbonden zijn, bijv. door contact met u op te nemen om na te gaan of uw aanvraag door onze dealer of commerciële partner wordt behandeld/beheerd. 

Ducati verwerkt uw persoonsgegevens tevens om aan de wettelijke en reglementaire plichten verbonden aan de bovenstaande activiteiten te voldoen en om juridisch de rechten te doen laten gelden.

De persoonsgegevens die voor de bovengenoemde doeleinden verwerkt worden, zijn bijvoorbeeld e-mail, wachtwoord, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, informatie over producten van Ducati die u in onze winkels of online store heeft gekocht.

U moet uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekken. Als u weigert dit te doen kan Ducati niet alle bovengenoemde activiteiten verrichten, zoals het beantwoorden van uw aanvragen voor informatie, materiaal of het aanbieden van de aangevraagde producten en services. 

b) Verdere doeleinden Met uw toestemming, die u naar keuze kunt geven, zal Ducati uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, d.w.z. het verzenden van promotionele nieuwsbrieven, commerciële mededelingen of reclame voor de directe verkoop, marktonderzoeken, statistieke analyses, het vaststellen van de tevredenheidsgraad van (mogelijke) klanten. De marketingactiviteiten worden verricht per e-mail (nieuwsbrief), telefoon, sms-/MMS-berichten, chat, banners op de website, instant messaging, sociale netwerken en traditionele post, m.i.v. de verzending van uitnodigingen voor evenementen waar Ducati aan deelneemt of die georganiseerd worden door Ducati, leden van het assistentie- en verkoopnetwerk van Ducati of commerciële partners van Ducati. Deze mededelingen omvatten tevens aanbiedingen voor producten, services en initiatieven van commerciële partners van Ducati. U kunt op elk moment aangeven welke van de bovengenoemde manieren waarop we contact met u opnemen uw voorkeur heeft of aangeven dat u geen promotionele mededelingen wenst te ontvangen via alle of slechts een aantal van de bovengenoemde kanalen. 

Met uw toestemming, die u naar keuze kunt geven, verzamelt Ducati in haar verkooppunten en online met de websites en apps van Ducati informatie over uw voorkeur, gewoontes, levensstijl, informatie over uw interactie met Ducati, alsmede het detail van de verrichte aankopen voor de creatie van individuele en groepsprofielen (“profilering”) en de verzending van gepersonaliseerde mededelingen en aanbiedingen. 

Voor de profileringsactiviteiten wordt tevens de volgende informatie gebruikt: informatie die verkregen is aan de hand van de vergelijking van de door ons verzamelde gegevens met de gegevens die algemeen verkrijgbaar zijn, zoals de profielen van de sociale netwerken die u bekendgemaakt heeft, informatie die verzameld is met cookies en andere traceertechnologieën op de website (zie ons Cookiebeleid: Cookie-informatie]; informatie die verzameld is aan de hand van meetsystemen gegevens op uw motorfiets - indien van toepassing en uitsluitend in overeenstemming met het Reglement.

De gepersonaliseerde marketingactiviteiten worden verricht per e-mail (nieuwsbrieven), telefoon, sms-/MMS-berichten, chat, banners op de website, instant messaging, sociale netwerken en traditionele post, waaronder de verzending van uitnodigingen voor evenementen. U kunt op elk moment aangeven welke van de bovengenoemde manieren waarop we contact met u opnemen uw voorkeur heeft of aangeven dat u geen promotionele mededelingen wenst te ontvangen via alle of slechts een aantal van de bovengenoemde kanalen. 

U kunt op elk moment uw voorkeur verifiëren of wijzigen door uw pagina van het My Ducati-profiel in het deel Privacybeheer te openen. 

U kunt uw persoonsgegevens naar keuze voor marketing- en profileringsactiviteiten verstrekken. Een eventuele weigering heeft geen enkel gevolg op de mogelijke aankoop van producten van Ducati of het ontvangen van de aangevraagde informatie, materialen en services, m.i.v. aftersales services.

2. Wijzigen en rechtsgronden van de verwerking

Ducati verwerkt uw persoonsgegevens met en zonder elektronische hulpmiddelen, aan de hand van logica's en procedures die aan de hieronder beschreven doeleinden coherent zijn en in overeenstemming met het Reglement, m.i.v. vertrouwelijkheids- en veiligheidsprofielen.

De gegevens kunnen door u verstrekt zijn tijdens u registratie bij onze verkooppunten of middels gedrukte en/of elektronische formulieren, zijn verworven tijdens een bezoek aan onze dealers en verkopers, verstrekt zijn tijdens evenementen, beurzen en manifestaties waar Ducati aan deelneemt of die georganiseerd zijn door Ducati, leden van het assistentie- en verkoopnetwerk van Ducati of commerciële partners van Ducati, ofwel die verstrekt zijn gedurende uw interactie met de websites en de mobiele en internetapplicaties van Ducati.

In overeenstemming met het Reglement worden uw persoonsgegevens, die keer op keer verworven worden, gebruikt om de eerder verzamelde informatie bij te werken en te corrigeren.

Ducati verwerkt uw persoonsgegevens n.a.v. de onderstaande legitimiteitscriteria:

· uw toestemming

· de legitieme interesse van Ducati in de verwikkeling van commerciële activiteiten;

· de naleving van de plichten die voortvloeien uit een contract tussen u en Ducati;

· de naleving van wettelijke plichten.

3. Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens kunnen door ons personeel (bijv. personeel van de afdelingen Sales & Marketing, CRM, Service, IT) dat specifiek daarvoor bevoegd is ingezien worden wanneer dit nodig is. De persoonsgegevens worden in de volgende gegevens aan derden bekendgemaakt: (i) wanneer de bekendmaking vereist wordt door toepasselijke wetten en reglementen aan de legitieme ontvangers van communicaties, zoals autoriteiten en openbare instanties voor de respectievelijke institutionele doeleinden; (ii) bekendmaking aan derden die nodig is voor de uitvoering van een contract of precontractuele activiteiten die na uw aanvraag geactiveerd worden, bijv.de communicatie van uw gegevens aan een van onze dealers of commerciële partners zodat deze de door u aangevraagde informatie, producten of services kan aanbieden; (iii) bekendmaking aan derden bij bijzondere gelegenheden (bijv. fusies, aankoop, verkoop van bedrijf, enz.). 

Uw persoonsgegevens worden bovendien gedeeld met onze serviceleveranciers, bijv. voor technische en organisatorische services die functioneel zijn voor de bovenstaande doeleinden, zoals zelfstandige werknemers, ook in geassocieerde vorm, transport- en marketingbedrijven en betalingsbeheerders. Hieraan verstrekken we uitsluitend de gegevens die voor de verrichting van de afgesproken services nodig zijn. In dit geval zullen ze handelen als verantwoordelijken voor de verwerking volgens de aanwijzingen die door Ducati zijn gegeven. 

Om u de gevraagde producten van Ducati en services (bijv. om u over de hele wereld dezelfde voordelen te kunnen waarborgen) te kunnen leveren, kunnen andere bedrijven van de Groep Ducati, importeurs, dealers en onze commerciële partners n.a.v. De toepasselijke privacywet uw persoonsgegevens inzien.

Ducati maakt uw gegevens niet bekend aan derden zodat deze ze voor hun eigen marketingdoeleinden kunnen gebruiken.

4. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Bepaalde bedrijven van de Groep Ducati, het verkoopnetwerk of contractueel aan Ducati gelieerde derden die uw persoonsgegevens kunnen inzien, bevinden zich ook buiten de Europese Unie, in landen waarin geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens volgens de normen van het Reglement wordt gewaarborgd. Ducati treft de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor een legitieme overdracht van gegevens (bijv. met de toepassing van de standaardbedingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd). U kunt op elk moment informatie aanvragen over de overdracht van uw persoonsgegevens naar het buitenland door contact op te nemen met Ducati, of te wel de verantwoordelijke van de gegevensbescherming van Ducati op de hieronder aangegeven manieren. 

5. Conservering van uw persoonsgegevens

Ducati bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt nodig is om de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn na te streven en om de toepasselijke plichten van de wet en het reglement na te leven. Voor de verrichting van de activiteiten die aan een contract verbonden zijn, worden de gegevens tien jaar lang bewaard m.i.v. de beëindiging van een contract voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden. De conservering voor een langere duur vindt plaats als dit door de wet is toegestaan en wanneer de rechten juridisch verdedigd worden.

6. Verwerker en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De verwerker is Ducati Motor Holding S.p.A., gevestigd te Via Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bologna (BO), Italië. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is gedomicilieerd in de vestiging van de verwerker en kan worden bereikt via het volgende e-mailadres: privacy@ducati.com.

7. Uw rechten

U kunt zich richten tot Ducati, de verwerker en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, op de bovenstaande wijzen en de bijgewerkte lijst van onze verantwoordelijken voor de verwerking (d.w.z. onze serviceleveranciers), de namen van degene waar de gegevens aan bekendgemaakt zijn ontvangen en de volgende rechten laten gelden, overeenkomstig art. 15 en verder van het Reglement; het verkrijgen van een bevestiging van het wel of niet bestaan van uw gegevens, de inhoud, oorsprong, exactheid ervan verifiëren, het aanvullen, bijwerken, rectificeren, wissen, anoniem maken, overdraagbaarheid van de gegevens en de beperking van de verwerking aanvragen en een verzoekschrift bij de Controleautoriteit (de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens) indienen.

Verder kunt u zich op elk gewenst moment verzetten tegen de behandeling van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden en, indien dit voor een bijzondere situatie vereist is, tegen de behandeling van uw persoonsgegevens n.a.v. het legitieme interesse van Ducati, tenzij aangetoond wordt dat Ducati gangbare en legitieme redenen heeft om tot de verwerking over te gaan (bijv. het laten gelden of juridisch verdedigen van een recht).